عنوان ندارد.

نوشته در بخش

کمی کتاب می خوانم، کمی می نویسم. زندگی را سخت می گیرم. انسان بودن را دوست تر می دارم.

برای برداشتن ِ نام ِ کوچکت از لبهام،
روزه ی سکوت می گیرم.
برای فراموش کردن ِ گرمی ِ نوازش هات،
به قاره آفریقا پناه می بَرَم.
برای من مرگ ترسناک نیست،
زندگی اندوه بیشتری دارد
با جنگیدن های بی بُرد.


9

دیدگاه شما